Pole tekstowe: Copyright by Marian Krupa
Pole tekstowe: for 
Pole tekstowe: MANAGEMENT              ALL
nauka -  edukacja - konsulting
 

Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: Marian Krupa, Dwanaście zasad Zarządzania Doskonałego (ZD).                                          7. Sympozjum nt. „Przedsiębiorczość dobro poszukiwane”, Stadniki – 2002.
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: Marian Krupa, Perspektywa aksjologiczna w komunikatach reklamowych współczesnych organizacji. Annales 2004 - Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania – Łódź 2003.
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: Marian Krupa, Zarządzanie współczesną organizacją w perspektywie aksjologicznej. W kierunku doskonałości organizacyjnej. PAN / Centrum Etyki Biznesu, Warszawa –  2003.
Pole tekstowe: Marian Krupa, Maciej Pękala, Doświadczenia z wdrożenia uczelnianego zintegrowanego systemu informatycznego na podstawie Uniwersytetu Jagiellońskiego wchodzącego w skład konsorcjum 4U. Centrum Promocji Informatyki, Warszawa 2008, Polska.
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: Marian Krupa, Problem doskonałości w zarządzaniu organizacją.                                     Szkoła Główna Handlowa, Warszawa/Kazimierz  Dolny –  2002.
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: Marian Krupa, Kierowanie organizacją wirtualną na przykładzie firmy poligraficzno–wydawniczej "Antykwa" s.c.. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku – 2000.
Pole tekstowe: Marian Krupa, Użyteczność kształcenia menedżerów – osobisty punkt widzenia absolwenta Instytutu Zarządzania UJ. Uniwersytet Jagielloński, Instytut Zarządzania, Kraków – 2000/2001.
Pole tekstowe: Marian Krupa, Ryzyko i niepewność w zarządzaniu firmą. ANTYKWA, Kraków-Kluczbork – 2001.
Pole tekstowe: Marian Krupa, Rola wydawnictwa akademickiego w kreowaniu kapitału intelektualnego oraz pozytywnej reputacji uczelni.. WSIiZ, Rzeszów – 2001.
Pole tekstowe: Marian Krupa, Business Intelligence jako kluczowy czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa w XXI w.. Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej w Warszawie – 2001.
Pole tekstowe: Marian Krupa, Platforma mySAP.com w dydaktyce menedżerskiej na przykładzie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. WSIiZ, Rzeszów/Lwów – 2002.
Pole tekstowe: Marian Krupa, Zarządzanie wydawnictwem akademickim na tle analizy rynku książki w Polsce. Narodowe Centrum Kultury, Instytut Sztuki, Kraków – 2002.
Pole tekstowe: Marian Krupa, Metodologia wdrożenia zintegrowanego oprogramowania biznesowego w teorii i praktyce zarządzania polskich przedsiębiorstw.  AE w Krakowie, Szczawnica – 2002.
Pole tekstowe: Marian Krupa, Etos gospodarczy wśród wybranej grupy studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Rzeszów –  2002-2003.
Pole tekstowe: Marian Krupa, Problem wartości w zarządzaniu współczesną organizacją (streszczenie w j. pol)4th International PhD Conference, University of Miscolc, Hungary  –  2003.
Pole tekstowe: Marian Krupa, Dżungla teorii organizacji i zarządzania – poznanie zdeterminowane pytaniem o światopogląd?. Annales 2006 - Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania – Łódź 2005.
Pole tekstowe: Marian Krupa, Różnorodność a zarządzanie organizacjami globalnymi. Pomiędzy uniwersalizmem a relatywizmem (w druku). Akademia Ekonomiczna w Krakowie – 2006.
Pole tekstowe: B. Bartusiak, M. Krupa, Meandry teorii organizacji i zarządzania (w przygotowaniu do druku. Warszawa, Rzeszów, Kraków  –  2007-2008.
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: Marian Krupa, Zarządzanie w cywilizacji informatycznej – zarys problematyki              Prakseologia nr 147/2007, Polska.