Pole tekstowe: for 
Pole tekstowe: MANAGEMENT              ALL
nauka -  edukacja - konsulting
 

Pole tekstowe: Pełna wersja
Rysunek 1. Piramida potrzeb organizacyjnych niższego i wyższego rzędu oraz linearny model wzrostu wartości organizacji. Źródło: Op. wł.

 

Model ZD składa się z: 1) 12 zasad Zarządzania Doskonałego; 2) Zrównoważonego modelu Kształtowania Wartości Organizacji dla Interesariuszy (KWODI) oraz 3) Narzędzi diagnostycznych umożliwiających ocenę badanego systemu w odniesieniu do przedstawionych 12 zasad ZD.  W niniejszym artykule przedstawimy szczegółowo 12 zasad Zarządzania Doskonałego.

12 zasad ZD składa się z czterech grup badawczych - po trzy zasady każda. Odnoszą się one bezpośrednio do refleksji antropologicznej, kulturowej, holistycznej i funkcjonalnej.  Poniżej przedstawiamy powyższe zasady oraz ich krótką charakterystykę.

  

12 Zasad Zarządzania Doskonałego

 

 1. Człowiek jest celem i podmiotem procesu gospodarczego. Organizacja istnieje dla człowieka, a nie odwrotnie. Uczyń z tego normatywu podstawową wartość obowiązującą każdego interesariusza w organizacji – tj. pracownika, klienta, kooperanta itd.  Podejmuj pogłębioną refleksję antropologiczną.  Staraj się zrozumieć co wyznacza naturę i istotę człowieczeństwa.
 2. Człowiek jest źródłem kształtowania ponadprzeciętnej wartości w wymiarze etycznym, intelektualnym i estetycznym.  Największym bogactwem każdej organizacji jest człowiek. Zaś to co stanowi o niepowtarzalności człowieka odnosi się do jego wrażliwości etycznej, intelektualnej i estetycznej. Zapewnij zatem przyjazne warunki dla rozwoju potencjału ludzkiego w tych specyficznie ludzkich obszarach kształtowania wartości dla całej organizacji.
 3. Każdy człowiek jest niepowtarzalny i każdy na swój indywidualny sposób może stanowić bezcenną wartość dla rozwoju organizacji.  Człowiek nie jest bezosobowym numerem na liście płac.  Odkryj jego niepowtarzalność z uwzględnieniem zarówno potrzeb jednostki i potrzeb organizacyjnych oraz zlikwiduj „anonimowość” organizacyjną w odniesieniu do wszystkich interesariuszy, w szczególności pracowników.
 4. Człowiek jest zawsze tylko częścią szerszej rzeczywistości aksjologicznej/kulturowej.  Pamiętaj, że organizacja, przedsiębiorstwo nie jest tylko podmiotem gospodarczym/ekonomicznym, jest również swoistą instytucją kultury. W sposób systematyczny podejmuj pogłębioną refleksję w obszarze świata wartości, tradycji, kultury, filozofii, etyki, sztuki itd. Wspieraj wartościowe inicjatywy kształtowania określonej wrażliwości kulturowej w organizacji.
 5. Perspektywa kulturowa jest nadrzędna do perspektywy ekonomicznej.  Uczyń aby cele ekonomiczne były środkiem (a nie celem w samym sobie) dla realizacji w sposób zrównoważony zgłaszanych potrzeb przez wszystkich interesariuszy. Naucz się równoczesnego zarządzania strumieniami wartości w odniesieniu do wymiaru ekonomicznego i kulturowego.
 6. Wewnętrzną i zewnętrzna spójność organizacyjną zapewnia wspólny system wartości. To co trwale kształtuje więzy międzyludzkie w organizacji (metaorganizacji), jej wewnętrzną spójność i integrację odnosi się do wspólnie podzielanych i realizowanych w praktyce gospodarczej wartości.  Wspólnie z wszystkimi interesariuszami opracuj kodeks etyczny, który ma stanowić swoiste „prawo” obowiązujące wszystkich, zawsze i wszędzie.  Zapewnij przestrzeganie owych wartości – bądź konsekwentny!
 7. Organizacja stanowi jeden, spójny, wewnętrznie zintegrowany organizm, który może przetrwać i się rozwijać tylko wyłącznie poprzez interakcje z otoczeniem. Żadna organizacja nie jest „samotną wyspą”. Istnieje i się rozwija dzięki otoczeniu. Ucz organizację myślenia systemowego. Kształtuj trwałe relacje biznesowe.
 8. Podstawowym instrumentem zarządzania w odniesieniu do całej organizacji jest opracowana i skutecznie wdrożona strategia. Poszukuj wizji dla swojej organizacji, zakomunikuj ją w formie deklaracji misji oraz przetłumacz na język biznesu w formie strategii.  Pamiętaj, że nawet najlepiej opracowana strategia nie przyniesie wymiernych efektów, jeżeli nie zostanie wdrożona!
 9. Jakość zarządzanie na poziomie strategicznym jest proporcjonalna do umiejętności wyboru i wdrażania metod zintegrowanych.  Każda organizacja tworzy swoisty system „naczyń połączonych”. O jakości i efektywności pracy poszczególnych obszarów funkcjonalnych zależy od stopnia wewnętrznej integracji systemowej. Nieustannie wzbogacaj organizację profesjonalnymi zintegrowanymi metodami i narzędziami zarządzania. Ucz się zarządzaniem zmianą i rozwojem organizacji w sposób integralny.
 10. Wysoki profesjonalizm zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Jakość nie jest działem przypadku, wynika ona bezpośrednio z odpowiedniego przygotowania zawodowego, technicznego, technologicznego. Zatem, systematycznie podnoś kwalifikacje wszystkich pracowników. Nieustannie pracuj nad swoim rozwojem zawodowym. Stosuj najnowsze metody, technologie, rozwiązania organizacyjne. Bądź profesjonalistą w swojej dziedzinie.  Bądź najlepszym z najlepszych.
 11. Uzyskane efekty gospodarcze muszą być racjonalne do poniesionych nakładów.  Przetrwanie każdej organizacji zależy również od umiejętności liczenia – analizowania relacji przyczynowo – skutkowych, efektów i kosztów.  Ucz się myślenia ekonomicznego, racjonalności ekonomicznej. Stosuj profesjonalne metody i narzędzia zarządzania kosztami w obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa.
 12. Czas jest zasobem niezwykle rzadkim.  Opracuj i zastosuj w organizacji system zarządzania czasem pracy, czasem rozwoju indywidualnego oraz czasem wypoczynku - czasem przeznaczonego dla rodziny, przyjaciół.

Źródło: Op. wł.

  Pole tekstowe:  
 
Wprowadzenie
 
Model Zarządzania Doskonałego (ZD) jest próbą syntezy postulatów natury aksjologicznej (w perspektywie ekonomicznej i kulturowej). Jest równocześnie próbą przełamania refleksji natury teoretycznej na język biznesu poprzez zbudowanie spójnego, wewnętrznie zintegrowanego modelu zarządzania współczesną organizacją na miarę doskonałosci. 
    Poprzez zarządzanie doskonałe rozumiemy: proces formułowania oraz realizacji wzorcowych wizji, zamierzeń, koncepcji, metod i technik (najlepsze z najlepszych) na wszystkich szczeblach zarządzania, w oparciu o integralny model organizacji obejmujący: kluczowe obszary funkcjonalne (perspektywa funkcjonalna), interfunkcjonalne i interdyscyplinarne obszary badawcze (perspektywa holistyczna), pozytywne modele człowieka (perspektywa antropologiczna) oraz wynikające z nich postulaty normatywne, tj. etyczne, społeczne, kulturowe (perspektywa kulturowa).
    W ramach koncepcji Zarządzania Doskonałego (ZD) możemy wyróżnić zasadniczo cztery kluczowe obszary badawcze: perspektywa funkcjonalna, holistyczna, antropologiczna, kulturowa (Por. piramida potrzeb organizacyjnych - rys. 1).  
 
Rysunek 1. Piramida potrzeb organizacyjnych niższego i wyższego rzędu oraz linearny model wzrostu wartości organizacji. Źródło: Op. wł.
 
Model ZD składa się z: 1) 12 zasad Zarządzania Doskonałego; 2) Zrównoważonego modelu Kształtowania Wartości Organizacji dla Interesariuszy (KWODI) oraz 3) Narzędzi diagnostycznych umożliwiających ocenę badanego systemu w odniesieniu do przedstawionych 12 zasad ZD.  W niniejszym artykule przedstawimy szczegółowo 12 zasad Zarządzania Doskonałego.
12 zasad ZD składa się z czterech grup badawczych - po trzy zasady każda. Odnoszą się one bezpośrednio do refleksji antropologicznej, kulturowej, holistycznej i funkcjonalnej.  Poniżej przedstawiamy powyższe zasady oraz ich krótką charakterystykę.
  
12 Zasad Zarządzania Doskonałego
 
Człowiek jest celem i podmiotem procesu gospodarczego. Organizacja istnieje dla człowieka, a nie odwrotnie. Uczyń z tego normatywu podstawową wartość obowiązującą każdego interesariusza w organizacji – tj. pracownika, klienta, kooperanta itd.  Podejmuj pogłębioną refleksję antropologiczną.  Staraj się zrozumieć co wyznacza naturę i istotę człowieczeństwa.
Człowiek jest źródłem kształtowania ponadprzeciętnej wartości w wymiarze etycznym, intelektualnym i estetycznym.  Największym bogactwem każdej organizacji jest człowiek. Zaś to co stanowi o niepowtarzalności człowieka odnosi się do jego wrażliwości etycznej, intelektualnej i estetycznej. Zapewnij zatem przyjazne warunki dla rozwoju potencjału ludzkiego w tych specyficznie ludzkich obszarach kształtowania wartości dla całej organizacji.
Każdy człowiek jest niepowtarzalny i każdy na swój indywidualny sposób może stanowić bezcenną wartość dla rozwoju organizacji.  Człowiek nie jest bezosobowym numerem na liście płac.  Odkryj jego niepowtarzalność z uwzględnieniem zarówno potrzeb jednostki i potrzeb organizacyjnych oraz zlikwiduj „anonimowość” organizacyjną w odniesieniu do wszystkich interesariuszy, w szczególności pracowników.
Człowiek jest zawsze tylko częścią szerszej rzeczywistości aksjologicznej/kulturowej.  Pamiętaj, że organizacja, przedsiębiorstwo nie jest tylko podmiotem gospodarczym/ekonomicznym, jest również swoistą instytucją kultury. W sposób systematyczny podejmuj pogłębioną refleksję w obszarze świata wartości, tradycji, kultury, filozofii, etyki, sztuki itd. Wspieraj wartościowe inicjatywy kształtowania określonej wrażliwości kulturowej w organizacji.
Perspektywa kulturowa jest nadrzędna do perspektywy ekonomicznej.  Uczyń aby cele ekonomiczne były środkiem (a nie celem w samym sobie) dla realizacji w sposób zrównoważony zgłaszanych potrzeb przez wszystkich interesariuszy. Naucz się równoczesnego zarządzania strumieniami wartości w odniesieniu do wymiaru ekonomicznego i kulturowego.
Wewnętrzną i zewnętrzna spójność organizacyjną zapewnia wspólny system wartości. To co trwale kształtuje więzy międzyludzkie w organizacji (metaorganizacji), jej wewnętrzną spójność i integrację odnosi się do wspólnie podzielanych i realizowanych w praktyce gospodarczej wartości.  Wspólnie z wszystkimi interesariuszami opracuj kodeks etyczny, który ma stanowić swoiste „prawo” obowiązujące wszystkich, zawsze i wszędzie.  Zapewnij przestrzeganie owych wartości – bądź konsekwentny!
Organizacja stanowi jeden, spójny, wewnętrznie zintegrowany organizm, który może przetrwać i się rozwijać tylko wyłącznie poprzez interakcje z otoczeniem. Żadna organizacja nie jest „samotną wyspą”. Istnieje i się rozwija dzięki otoczeniu. Ucz organizację myślenia systemowego. Kształtuj trwałe relacje biznesowe.
Podstawowym instrumentem zarządzania w odniesieniu do całej organizacji jest opracowana i skutecznie wdrożona strategia. Poszukuj wizji dla swojej organizacji, zakomunikuj ją w formie deklaracji misji oraz przetłumacz na język biznesu w formie strategii.  Pamiętaj, że nawet najlepiej opracowana strategia nie przyniesie wymiernych efektów, jeżeli nie zostanie wdrożona!
Jakość zarządzanie na poziomie strategicznym jest proporcjonalna do umiejętności wyboru i wdrażania metod zintegrowanych.  Każda organizacja tworzy swoisty system „naczyń połączonych”. O jakości i efektywności pracy poszczególnych obszarów funkcjonalnych zależy od stopnia wewnętrznej integracji systemowej. Nieustannie wzbogacaj organizację profesjonalnymi zintegrowanymi metodami i narzędziami zarządzania. Ucz się zarządzaniem zmianą i rozwojem organizacji w sposób integralny.
Wysoki profesjonalizm zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Jakość nie jest działem przypadku, wynika ona bezpośrednio z odpowiedniego przygotowania zawodowego, technicznego, technologicznego. Zatem, systematycznie podnoś kwalifikacje wszystkich pracowników. Nieustannie pracuj nad swoim rozwojem zawodowym. Stosuj najnowsze metody, technologie, rozwiązania organizacyjne. Bądź profesjonalistą w swojej dziedzinie.  Bądź najlepszym z najlepszych.
Uzyskane efekty gospodarcze muszą być racjonalne do poniesionych nakładów.  Przetrwanie każdej organizacji zależy również od umiejętności liczenia – analizowania relacji przyczynowo – skutkowych, efektów i kosztów.  Ucz się myślenia ekonomicznego, racjonalności ekonomicznej. Stosuj profesjonalne metody i narzędzia zarządzania kosztami w obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa.
Czas jest zasobem niezwykle rzadkim.  Opracuj i zastosuj w organizacji system zarządzania czasem pracy, czasem rozwoju indywidualnego oraz czasem wypoczynku - czasem przeznaczonego dla rodziny, przyjaciół.
Źródło: Op. wł.
 
Pole tekstowe: back
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: Marian Krupa, Dwanaście zasad Zarządzania Doskonałego (ZD).                                            7. Sympozjum nt. „Przedsiębiorczość dobro poszukiwane”, Stadniki – 2002.