Pole tekstowe: for 
Pole tekstowe: MANAGEMENT              ALL
nauka -  edukacja - konsulting
 

Pole tekstowe: Pełna wersja
Pole tekstowe:   
1. Wiedza jako kluczowy czynnik tworzenia przewagi konkurencyjnej w ramach „Nowej Ekonomii” - wprowadzenie
 
Wiedza stała się najważniejszym czynnikiem produkcji.  Ten kto ją dostrzega i nieprzerwanie ją powiększa staje się bogatym i posiadającym coraz to większą władzę.  Nigdy już więcej pola naftowe czy też infrastruktura przemysłowa nie decyduje o sukcesie firmy, ile raczej specjalistyczna wiedza, doświadczenie i kreatywność[1].
FAZ, 6.3.1999
 
    Kolejna konferencja „The mySAP Business Intelligence Conference” organizowana przez SAP AG (Waldorf, Niemcy) odbyła się tym razem w Hamburgu.  Motywem przewodnim spotkania specjalistów od zintegrowanych systemów zarządzania był symbol latarni morskiej, która to wskazywała bezpieczną drogę poruszania się po globalnym rynku ludziom biznesu za pomocą zintegrowanych systemów zarządzania, jak też określała kierunek rozwoju organizacji na przyszłe stulecie, czy też obszary konkurencyjności przedsiębiorstw działających globalnie czy nawet wirtualnie.  Dyskusja prowadzona na konferencji była skoncentrowana na czterech obszarach tematycznych, które obejmowały: 1) Business and Management (biznes i zarządzanie); 2) Analytical Applications (zastosowanie narzędzi analitycznych); 3) Implementation and Success (efektywne wdrożenia zintegrowanych systemów zarządzania typu SAP R/3); 4) Technology (technologia oprogramowania, aspekt techniczny).  Jednakże centralnym zagadnieniem powyższej konferencji było poszukiwanie pewnej wizji współczesnej organizacji gospodarczej funkcjonującej w ramach „Nowej Ekonomii” w oparciu o tzw. „Buisness Intelligence”.  
    W niniejszym opracowaniu, podejmuję zatem analizę tych kluczowych dla współczesnej organizacji zagadnień, które wpływają na nową jakość myślenia o konkurencyjności i rozwoju. Są nimi: 
 
1)      Problematyka „Business Intelligence” w perspektywie zintegrowanych systemów zarządzania;
2)      Tworzenie wartości intelektualnej na poziomie indywidualnym i organizacyjnym;
3)      Poszukiwanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o pracowników wiedzy (tzw. „knowledge workers”).
 
Sądzę, że powyższa problematyka stanowi ważny głos w dyskusji na konferencji poświęconej tematyce konkurencyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej w nowym XXI w.
  
 
2. Zintegrowany system zarządzania informacją w oparciu o „Business Intelligence” 
– kluczowy aspekt konkurencyjności przedsiębiorstwa w XXI w.
 
Każdy szuka informacji
i możliwości zwiększenia efektywności
Carsten Dirks
 
„Business Intelligence” możemy zdefiniować jako proces określania potrzeb informacyjnych, poszukiwania, przetwarzania, porządkowania i gromadzenia informacji oraz jej dystrybucji wewnętrznej i zewnętrznej w celu zapewnienia rozwoju wartości organizacji z punktu widzenia akcjonariuszy, klientów i pracowników. Innymi słowy, kluczowym, strategicznym, absolutnie podstawowym aspektem konkurencyjności współczesnego przedsiębiorstwa jest umiejętność automatycznego i kreatywnego tworzenia z dostępnej informacji wartości dodanej we wszystkich etapach tzw. łańcucha wartości, co określamy jako właśnie „Business Intelligence”.  Bowiem jest od dawna wiadomo, że dobra jakościowo informacja, uzyskana we właściwym czasie, zmniejsza niepewność w podejmowaniu decyzji.  Mniej upowszechniona jest teza, że produkt czy usługa mają tym większą „wartość dodaną”, im więcej posiada się informacji we wszystkich stadiach ich tworzenia – od koncepcji, poprzez realizację, aż do wprowadzenia na rynek[2].
 
W przypadku tworzenia przetworzonych zasobów informacyjnych ukierunkowanych na indywidualnego odbiorcę, wskaźniki ilościowe (mierzalne) w dość dużej mierze są wstanie zapewnić jej odpowiednią wartość (jakość).  Jednakże należy pamiętać, że istnieje dość duży obszar, który znajduje się poza możliwościami ilościowych technik gromadzenia i przetwarzania informacji.  Potrzeby informacyjne współczesnej organizacji są zarówno ilościowe jak i jakościowe.  Czyli potrzeby poszczególnych pracowników danej organizacji nie ograniczają się tylko do pozyskanej, przetworzonej i dostarczonej przez określony system informacji w odpowiednim miejscu i czasie.  Proces decyzyjny w zarządzaniu współczesną organizacją składa się jak wiemy również z wielu elementów opartych na zjawiskach dostrzegalnych aczkolwiek trudno mierzalnych, czy też wręcz odczuwalnych tylko intuicyjnie. Różne poziomy informacyjne w perspektywie ilościowej i jakościowej, które określają nam potrzeby współczesnej organizacji graficznie przedstawia tzw. „góra lodowa informacji” – rys. 1.
 
Rys. 1. Góra lodowa informacji. [Opracowanie wł.].
 
    Kolejnym aspektem określającym jakość (zagadnienie inteligencji) danego systemu jest wymiar ergonomiczny w relacji człowiek a system zarządzania informacją. W praktyce bowiem mamy do czynienia z rzeczywistością, w której to:
 
1)      dostęp do sieci (internet) umożliwia pozyskiwanie olbrzymiej ilości informacji,
2)      możliwości przeciętnego człowieka co do absorbowania informacji są określone na poziomie 0,3 Mb tekstu na godzinę,
3)      pojawia się dylemat w jaki sposób pozyskiwaną informację jesteśmy wstanie przetworzyć na potrzebną informację, czyli stworzyć bazę dla „Business Intelligence”[3].
 
Powyższe czynniki, opisują z jednej strony duże możliwości techniczne pozyskiwania informacji oraz jej przetwarzania, z drugiej z naturalnym ograniczeniem człowieka co do możliwości absorbowania i w efekcie wykorzystania tejże informacji jak też z dylematem przetwarzania informacji w odpowiednią jakość określaną jako Business Intelligence. Określenie puli informacji o kluczowym znaczeniu stanowi istotę selekcji w odniesieniu do pracy z informacjami. Znaczenie tej zasady podkreśla znany amerykański teoretyk organizacji H. Simon stwierdzając, że „w dzisiejszych czasach krytycznym zadaniem nie jest (...) generowanie, przechowywanie lub przekazywanie informacji, lecz jej filtrowanie”[4].  Ostatecznie nie ilość tejże informacji decyduje o ostatecznej jej wartości ale właśnie jej jakość (odpowiednia informacja, w odpowiednim miejscu i czasie) z perspektywy możliwości absorbowania i przetwarzania jej przez samego człowieka.
 
Podsumowując możemy stwierdzić, że ideałem jest taki system zarządzania informacją, który to z jednej strony w sposób automatyczny będzie potrafił dostarczyć odpowiednią informację, w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, i z drugiej będzie mógł tak przetworzyć pozyskaną informację aby wytworzyć wartość dodaną na miarę potrzeb i możliwości absorpcyjnej człowieka. To zadanie ma wykonywać w sposób automatyczny i inteligentny zintegrowany system zarządzania informacją, pozyskujący i przekazujący określoną informację w wewnątrz organizacji (intranet) jak też na zewnątrz (internet). 
Należy pamiętać jednak o tym co już wcześniej opisałem, że istnieją potrzeby informacyjne w organizacji, chociażby w obszarze innowacji, które nie jesteśmy wstanie zaspokajać jedynie za pomocą mierników ilościowych w sposób systemowy.  W tym też kontekście budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w oparciu o „Business Intelligence” musi również być wzbogacone o zjawiska niemierzalne czy też odczuwalne przez menedżera w sposób intuicyjny.  W ten sposób dany system staje się nie tylko w pełni zautomatyzowany i zintegrowany ale również inteligentny.  Mam świadomość, że nie jest to zadanie łatwe a być może nawet praktycznie do końca niewykonalne.  Powyższa wizja stanowi jednak pewien paradygmat dla poszukiwania doskonałych rozwiązań systemowych zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie na miarę XXI w.
 
[1] J. Kreuziger, Solutions for the Knowledge Worker, materiały konferencyjne „The my SAP Business Intelligence Conference 2000”, Hamburg, listopad 2000 r.
[2] J. Czekaj: Z. Martyniak (red.), Elementy zarządzania informacją i komunikacją, AE w Krakowie, Kraków 1997., s. 9.
[3] C. Dirks, E-Intelligence for CPGMarket.com, materiały konferencyjne „The my SAP Business Intelligence Conference 2000”, Hamburg, listopad 2000 r.
[4] J. Czekaj: Z. Martyniak (red.), op. cit., s. 7.
Pole tekstowe: back
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: Marian Krupa, Business Intelligence jako kluczowy czynnik konkurencyjności przedsiębiorstwa w XXI w.. Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej w Warszawie – 2001.