Pole tekstowe: for 
Pole tekstowe: MANAGEMENT              ALL
nauka -  edukacja - konsulting
 

Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: Pełna wersja
Pole tekstowe:   
 
Przedmowa
 
             Ryzyko związane jest z każdą działalnością podejmowaną przez człowieka, w tym również z działalnością o charakterze gospodarczym.  W literaturze przedmiotu nauk organizacji i zarządzania ryzyko spostrzegane jest zazwyczaj jako czynnik negatywny, będącym zagrożeniem realizacji zamierzonych przez kierownictwo firmy celów.  W tym też znaczeniu definicyjnym pojawia się coraz to więcej publikacji poruszających powyższą problematykę; przykładowo w perspektywie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, bankowym, ubezpieczeniowym, handlowym, rynkowym itd.
W niniejszym opracowaniu ryzyko ujmowane jest zarówno jako szansa i zagrożenie. Ostatecznie ryzyko definiuję w wymiarze symetrycznym jako ryzyko spekulatywne, które traktowane jest nie tyle, lub nie tylko jako zagrożenie dla organizacji ale również jako szansa jej rozwoju ilościowego jak i jakościowego.  Tak pojmowane ryzyko uniemożliwia zatem korzystanie wyłącznie z metod eliminacji i przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom zmusza również do akceptacji ryzyka jako czynnika rozwoju i zarządzania nim[1].
 
            W rozdziale pierwszym przedstawiam genezę, istotę, źródła ryzyka i niepewności w szerszej perspektywie zarządzania rozwojem organizacji, w tym głównie zarządzania rozwojem wartości firmy. Ukazuję również ryzyko w perspektywie decyzyjnej zarządzania organizacją prowadzącą działalność gospodarczą, jak też samo zarządzanie w warunkach niepewności „sensu stricte”.  Pewnym podsumowaniem wprowadzenia do problematyki ryzyka i niepewności jest wskazanie na indywidualne postawy menedżerów względem ryzyka i niepewności w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
            Następnym przedstawionym przeze mnie zagadnieniem (rozdział drugi) jest problematyka związaną z zarządzaniem zmianą i rozwojem wartości firmy na przykładzie typowych modeli rozwoju organizacyjnego.  Każda organizacja realizując dwa podstawowe cele jakimi są: przetrwanie i rozwój - musi nie tylko zabezpieczać swoją egzystencję ale również musi się rozwijać zarówno ilościowo jak i jakościowo.  Na szczególną uwagę zasługuje model migracji wartości (A. Blach, Ph. Wright, J.E. Bechman, J. Davis), który możemy zastosować jako metodę zarządzania wartością firmy.
            Kolejnym tematem (rozdział trzeci) jest zagadnienie obejmujące zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem.  Przedstawienie powyższej problematyki, od charakterystyki małego przedsiębiorstwa, poprzez model rozwoju małych i średnich firm, analizę mocnych i słabych stron, strategie zarządzania MSP, roli właściciela, menedżera i przedsiębiorcy w zarządzaniu małą firmą, do ogólnej charakterystyki polskich małych i średnich przedsiębiorstw u progu XXI w., jest konieczne ze względu na przedmiot diagnostyczny niniejszej opracowania, którym jest właśnie firma poligraficzno - wydawnicza funkcjonująca w obszarze MSP.
            W rozdziale czwartym opisuję metodologię zarządzania ryzykiem w perspektywie zarządzania rozwojem wartości firmy.  Opracowałem dla celów niniejszego opracowania autorską metodę Zarządzania Rozwojem Wartości Firmy (ZRWF), która to ma za zadanie umożliwić w sposób metodologiczny zarządzać przedsiębiorstwem dla realizacji dwóch podstawowych celów jakimi są: zabezpieczenie egzystencji i zapewnienie rozwoju. Następnie opisuję metody i techniki wspomagające budowanie harmonii/ równowagi organizacyjnej przedsiębiorstwa (zapewnienie egzystencji) jak też metody i techniki wspomagające zarządzanie jego rozwojem (zapewnienie rozwoju).  Szczególnym zagadnieniem metodologicznym tej części pracy jest metodologia zarządzania ryzykiem spekulatywnym, która przedstawiona jest w kontekście zarządzania rozwojem organizacyjnym.
 
            Rozdział piąty (część projektowa) stanowi diagnozę systemu zarządzania ryzykiem spekulatywnym, zarządzania marketingowego oraz analizę rentowności w obszarach funkcjonalnych badanego przedsiębiorstwa „Alfa”.  Punktem wyjścia analizy jest wyznaczenie i klasyfikacja celów oraz związanymi z nimi ryzykiem w obszarach funkcjonalnych działu wydawniczego (drzewo celów).  Następnie poprzez ustalenie użyteczności poszczególnych funkcji/ celów w badanych obszarach funkcjonalnych ze względu na użyteczność marketingową, obliczyłem wartość systemu/ organizacji ze względu na stopień użyteczności realizowanych funkcji, czyli określiłem stan idealny/ wzorcowy (metoda wartości użytkowej celu) i stan rzeczywisty (arkusz oceny).  Kolejnym krokiem jest wyznaczenie wartości systemu/ organizacji w perspektywie zarządzania ryzykiem spekulatywnym (metoda zarządzania ryzykiem spekulatywnym - op. wł.).  Dopełnieniem przeprowadzonej diagnozy jest określenie wartości systemu zarządzania marketingowego (uproszczona metoda analizy wartości systemu) oraz analiza rentowności (metoda analiza punktu krytycznego, zerowego BEP).
            W tym samym rozdziale przedstawiam również projekt udoskonalenia systemu zarządzania w perspektywie zarządzania ryzykiem spekulatywnym w obszarach funkcjonalnych badanej firmy.  Opracowałem dwa warianty zmian: 1) reorganizacja funkcjonalna przedsiębiorstwa, 2) głęboka restrukturyzacji firmy - likwidacja działu poligraficznego.  Wybór wariantu drugiego, jest podyktowany lepszą oceną wartości użyteczności finansowej i czasowej nowego, planowanego systemu w poszczególnych obszarach funkcjonalnych badanego przedsiębiorstwa.  Podsumowaniem części projektowej jest wyznaczenie granic ryzyka oraz opracowanie systemu kontroli wdrożeniowej, jak też przygotowanie warunków wdrożenia nowego systemu zarządzania w badanej firmie.
 
            Rozdział szósty obejmuje ogólną analizę branży wydawnictw akademickich w Polsce.  Oprócz ogólnej charakterystyki branży wydawniczej w Polsce w latach 1995-1998 przedstawiłem również analizę marketingową rynku książki w Polsce, analizę segmentu książki akademickiej, wzór idealnego podręcznika jak też nowe tendencje informatyczne w branży wydawniczej.  
 
***
 
Autor pragnie podziękować prof. Januszowi Teczke (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) za życzliwą pomoc, wszelkie uwagi i inspirację w opracowaniu niniejszej publikacji.

 
[1] J. Teczke, Zarządzanie przedsięwzięciami zwiększonego ryzyka, PAN - Oddział w Krakowie, Kraków 1996, przedmowa.
 
Pole tekstowe: back
Pole tekstowe: !
Pole tekstowe: Marian Krupa, Ryzyko i niepewność w zarządzaniu firmą. ANTYKWA, Kraków-Kluczbork – 2001.