Scenariusz gry

Początkiem gry jest rok 2000 (1 stycznia).  Sześć zespołów (w składzie: prezes firmy, oraz dyrektorzy ds. produkcji, marketingu, logistyki, B&R, finansów), podejmuje decyzje co do wielkości i jakości produkcji, cen, strategii marketingowych, rozwiązań logistycznych, wielkości zatrudnienia, programu badań i rozwoju itd.

Przedmiotem gry rynkowej są roboty w różnych wersjach funkcjonalno-jakościowych, wersjach: Robot /s, Robot /2000, Robot /SE, Robot /LUX, Robot /MX.  Każdy więc zespół (firma) musi dostosować swoją produkcję (co do wielkości, jakości, profilu), jak też swój „marketing mix” do oczekiwań wybranego kluczowego segmentu rynku. Jakość poszczególnych decyzji będzie miała bezpośrednio odzwierciedlenie w wynikach finansowych przedstawianych za pomocą sprawozdań finansowych za wybrany okres.

Kluczowym, strategicznym celem każdego zespołu jest sprawne zarządzanie firmą z uwzględnieniem poszczególnych grup interesariuszy – tj. zarządzanie rozwojem wartości firmy dla interesariuszy.  Najwyższa ocena uzyskana w tym obszarze decyduje o miejscu w rankingu poszczególnych zespołów.

Szczególną rolę pełni rzecznik prasowy, który po zakończeniu danej rundy przedstawia w trakcie konferencji prasowej uzyskane sukcesy i porażki, mocne i słabe strony firmy.  Jakość wystąpień publicznych rzecznika będzie miała wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa w mediach.

Oprócz standardowych formularzy decyzyjnych, zespoły będą uczestniczyć w ćwiczeniach wypełniając tzw. formularze szczegółowe w odniesieniu do strategii marketingowej, zarządzania jakością czy też zarządzania strategicznego.  Podjęte decyzje szczegółowe za pomocą w/w formularzy wpłyną bezpośrednio na wyniki finansowe i ostateczną satysfakcję interesariuszy.

Interesariusze – grupy interesów związane w sposób bezpośredni lub pośredni z danym przedsiębiorstwem, organizacją. Do interesariuszy zaliczamy: akcjonariuszy, zarząd firmy, pracowników, klientów, społeczność lokalną, administrację państwową, media itd.

Materiały do gry